EAI Analysis

CSR INTERNSHIP PLATFORM

  • CSR INTERNSHIP PLATFORM CSR - Internship Project for Opportunities ความเป็นมา (Background) CSR- Internship Project for Opportunities (CSR-IPO) เป็นโครงการเพื่อสร้างโอกาสที่เปิดกว้างและสอดคล้องกับความหวังของนักศึกษาที่เรียนปีสุดท้ายในการเรียนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้

CSR / CSV

  • Clinton Global Initiative(CGI) ได้เปลี่ยนแปลงโลก โดยการเปลี่ยนวิธีการบริจาคของภาคธุรกิจได้อย่างไร? องค์กรไม่แสวงผลกำไรอย่าง Clinton Global Initiative (CGI) มีหลักในการทำงาน คือ ทำดีด้วยการทำความดี มีการวางกรอบความคิดที่ว่าด้วยการทำให้งานบริจาคนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการบวกรวมคุณค่าของ

  • 5 สิ่งที่หายไปในโอกาสการสร้างความยั่งยืนขององค์กร 5 สิ่งที่หายไปในโอกาสการสร้างความยั่งยืนขององค์กร 1. การอ้างอิงเทคโนโลยีล่าสุดทางวิทยาศาสตร์ และนำมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์และทิศทางการทำงาน 2. การเชื่อมโยงระหว่างผลกระทบในวงกว

EAI Clips

Infographic