EAI Analysis

Thailand Shared Value Initialtive

CSR / CSV

  • Collective Impact การทำงานรวมกลุ่มเพื่อสร้างผลลัพธ์ร่วมกัน การทำงานรวมกลุ่มเพื่อสร้างผลลัพธ์ร่วมกัน (Collective Impact) เป็นการสร้างพันธะผูกพันร่วมกันของกลุ่มองค์กรจากหลายภาคส่วนที่มาช่วย จัดการปัญหาร่วมกัน ดาวน์โหลด

  • ข้อแนะนำการบริหารจัดการน้ำ นครราชสีมา ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ได้กล่าวถึงประเด็น "เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน" คณะผู้ศึกษาได้จัดทำข้อแนะนำสำหรับการจัดการน้ำโดยใ

EAI Clips

Infographic