EAI Analysis

  • ผลกระทบจากวิกฤติโควิต-19 กับวิสาหกิจชุมชน  
  • ความรุนแรงไวรัสโคโรนา โดย Prof. Muhammad Yunus  
  • สานพลังประชารัฐ - เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน - พัฒนาคุณภาพคน - ลดความเหลื่อมล้ำ  
  • CSR INTERNSHIP PLATFORM CSR - Internship Project for Opportunities ความเป็นมา (Background) CSR- Internship Project for Opportunities (CSR-IPO) เป็นโครงการเพื่อสร้างโอกาสที่เปิดกว้างและสอดคล้องกับความหวังของนักศึกษาที่เรียนปีสุดท้ายในการเรียนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้