Global Analysis

CSV 101 : How to develop CSR to CSV Projects ?

โครงการอบรม หัวข้อ CSV 101- How to develop CSR to CSV Projects?


CSV คืออะไร ?
CSV ย่อมาจาก Creating Shared Value ซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการร่วมกันของศาสตราจารย์ 2 ท่านของ Harvard Business School คือ Michael E. Porter และ Mark R. Kramer ที่พัฒนาแนวคิดการจัดการกลยุทธ์องค์กรธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อการจัดการประเด็นทางสังคม โดยเล็งเห็นว่า การจัดการปัญหาทางสังคมนั้น ธุรกิจสร้างเป็นกลยุทธ์สำหรับการแข่งขันทางธุรกิจได้ ไม่ใช่มองเห็นแต่เพียงเป็นต้นทุนและค่าใช้จ่าย ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้กลับคืนสู่ธุรกิจ เหมือนกับที่เคยรู้จักและทำกันมาก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นงานบริจาค งานช่วยเหลือสาธารณกุศล งานตามความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility หรือ CSR (ที่เป็นมุมมองแบบ responsiveness)

Porter และ Kramer เสนอให้นำเอาโจทย์ทางการตลาด และโอกาสทางธุรกิจข้างต้น เป็นตัวตั้งและหันมาพิจารณาถึง ทรัพยากร ประสบการณ์ และความพร้อมของกิจการบริษัทเพื่อแปรผลสิ่งเหล่านี้ให้เป็นธุรกิจใหม่ ซึ่งจะทำให้บริษัทสร้างผลผลิตและบริการขึ้นใหม่ และสร้าง “คุณค่าใหม่” (new value) ในระบบเศรษฐกิจ โดยที่ความใหม่ (newness) ของคุณค่าข้างต้น ด้านหนึ่ง เป็นคุณค่าของธุรกิจและเศรษฐกิจ อีกด้านหนึ่ง ก็เป็นคุณค่าของการแก้ปัญหาของสังคมไปพร้อมกันด้วย

ทำไมต้องเป็น 101 ?
ต้องการพัฒนางานเหล่านี้ ต่อยอดระบบวิธีคิดไปจากงาน CSR ที่ทำกันอยู่แล้ว บางเรื่องสามารถต่อยอดขยายผลออกไปเป็นงาน CSV ตามกรอบแนวคิดนี้ได้ และมีตัวอย่างจากการทำงานของบริษัทหลายแห่งจากทั่วมุมโลก ทั้งกิจการเหมืองแร่ ค้าปลีก ธนาคาร เกษตร-อาหาร โภชนาการ การแพทย์สาธารณสุข ก่อสร้าง และโทรคมนาคม ฯลฯ

มีความเกี่ยวข้องอะไรกับ Covid-19 ?
ในขณะที่ สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ได้สร้างความเสียหายต่อการเจ็บป่วย ล้มตาย และค่าใช้จ่ายในระบบสาธารณสุขของโลกในปัจจุบันนั้น อีกด้านหนึ่ง ปัญหาดังกล่าวก็ได้สร้างโอกาสให้กับบางธุรกิจ และได้สร้างนวัตกรรม และนวัตกรรมสังคมไปพร้อม ๆ กันด้วย การอบรมนี้ ได้จัดรวบรวมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการใหม่ ๆ มาเสนอให้กับผู้เข้าอบรมด้วย

วิทยากร เป็นใคร ?
ดร.สุนทร คุณชัยมัง เป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการและผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสังคม และดร. พิพัฒน์ ยอดพฤติการ เป็นที่ปรึกษาของสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ทั้งสองท่านเป็นผู้ได้รับการอบรมในหลักสูตร Consulting Affiliate Network Training Program of the Shared Value Initiative ที่จัดขึ้นโดย Michael E. Porter และ Mark R. Kramer พร้อมประสบการณ์การให้คำปรึกษาแก่องค์กรธุรกิจมามากกว่า 25 ปี

Porter และ Kramer ได้เขียนบทความเรื่องนี้ และนำเสนอต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกใน เดือนมกราคม ค.ศ. 2011 ในวารสาร Harvard Business Review โดยชี้นำว่า ธุรกิจควรจะยกระดับการจัดการเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมให้ก้าวพ้นไปจากกรอบคิดแบบ CSR ทั้งนี้ ก็เพราะ ปัญหาสังคมนั้น แท้ที่จริง ก็คือ ที่มาของความต้องการทางการตลาด หรือ demand ดังนั้น เมื่อธุรกิจเข้าไปแบกรับต่อเรื่องดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ทำไม? จึงหยุดอยู่เพียงการทำงานแบบ CSR ทำไม? จึงไม่พิจารณาให้ละเอียดลึกลงไปและเปลี่ยนการมองเรื่องดังกล่าวให้เป็นโจทย์ทางการตลาด และโอกาสของธุรกิจ (business opportunity)


โครงการอบรมเป็นแบบออนไลน์ ช่องทาง zoom
วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
เรื่อง "CSV กับมิติของคุณค่าการเปลี่ยนแปลง"
โดย ดร.สุนทร คุณชัยมัง

วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
เรื่อง "กลยุทธ์และเครื่องมือสร้างสรรค์ CSV"
โดย ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ

ดาวน์โหลดไฟล์และดูวีดีโอย้อนหลังสำหรับผู้ลงทะเบียนอบรมที่ www.eai.co.th/csv
**ต้องใช้อีเมลที่ลงทะเบียนในการเข้าถึงไฟล์**


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@imageplus.co.th
หรือโทร. 086-659-8097 คุณทัศนีย์