Global Analysis

Shared Value Initiative Lab

Scope of services

เป็นศูนย์บริการทางวิชาการสำหรับการจัดการข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ และการสร้างเครือข่ายการทำงาน เพื่อการพัฒนา “ความสามารถทางการแข่งขัน” (competitiveness) ในการประกอบการทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการมุ่งเน้นไปยังการให้ความสำคัญต่อกระบวนการทำงานที่มุ่งไปสู่การสร้างผลลัพธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยยึดเอาแนวคิดว่าด้วย Creating Shared Value หรือที่เรียกโดยย่อว่า CSV ที่เป็นผลงานที่พัฒนาร่วมกันระหว่าง Michael E. Porter และ Mark R. Kramer เป็นแนวคิดหลักของการจัดบริการ