Global Analysis

CSR INTERNSHIP PLATFORM

CSR - Internship Project for Opportunities

ความเป็นมา (Background)
          CSR- Internship Project for Opportunities (CSR-IPO) เป็นโครงการเพื่อสร้างโอกาสที่เปิดกว้างและสอดคล้องกับความหวังของนักศึกษาที่เรียนปีสุดท้ายในการเรียนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน การรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ และสาขารัฐศาสตร์/สังคมศาสตร์ (หรือที่จบการศึกษาใหม่ๆ) ที่จะต้องก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัยออกไปสู่โลกของการทำงานและใช้ชีวิตจริง ในขณะที่อีกด้านหนึ่ง องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ก็ต้องการที่จะได้บุคลากรที่ “ใช่” มาร่วมงานเป็นกำลังหลักขององค์กรในด้าน Corporate Social Responsibility : CSR ทั้งนี้ก็เพราะว่า ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่กระแสความนิยมงานในด้าน CSR มีมากขึ้น องค์กรต่างๆ ต่างขยายงานในด้าน CSR ออกไปอย่างกว้างขวาง องค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งมีพนักงานในสายงานในด้านนี้มากกว่า 100 คน แต่กลับมีคนที่เรียนในสาขาเหล่านี้มาโดยตรงน้อยมากและอาศัยการพิจารณาจากประสบการณ์เล็กๆ น้อยๆ ที่เกี่ยวข้องและความตั้งใจเป็นส่วนตัวของผู้สมัครเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจ จึงเป็นเหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้งานในสาขานี้พัฒนารุดหน้าไปอย่างมีขีดจำกัด (ไม่ทันต่อกระแสการพัฒนาด้าน CSR ของสถานการณ์สากลและสอดรับกับการจัดการปัญหาทางสังคมของประเทศในปัจจุบัน) มิหนำซ้ำพอทำงานร่วมกันไประยะหนึ่ง ก็จะมีกรณีการขอเปลี่ยนงาน ย้ายงาน หรือลาออกกลางคัน ซึ่งเป็นปัญหาร่วมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรต่างๆ ในปัจจุบัน

          Expert Aspect International : EAI จึงได้คิดค้นโครงการ CSR-IPO นี้ขึ้นมาเพื่อเป็น Platform ของการสื่อสาร พบปะ และเริ่มต้นที่จะก้าวไปสู่กระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ระบบงานขององค์กรต่างๆ (ปัจจุบัน โครงการลักษณะนี้ เป็นที่นิยมในสหรัฐเมริกาและยุโรป มหาวิทยาลัยหลายแห่ง หันมาให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูศูนย์แนะนำอาชีพให้กับนักศึกษาที่เรียนใกล้จบการศึกษา ประสานงานและวิจัยร่วมกับบริษัทเอกชนเพื่อสำรวจความต้องการของธุรกิจ (รวมทั้งองค์กรประเภทต่างๆ) แล้วหันกลับมาพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย จัดหลักสูตรที่มีการดูงาน-ฝึกงานในสถานที่จริงของภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ฯลฯ)

วัตถุประสงค์  (Objective)

  1. เพื่อเป็นการสร้างแหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักศึกษาผู้สนใจที่ทำงานในด้าน CSR
  2. เพื่อให้องค์กรประเภทต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุน ได้มีโอกาสทำความรู้จัก เข้าใจ และประเมินบุคลากรที่จะรับเข้าทำงานในสายงานด้าน CSR
  3. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้าง CSR Ecosystem และร่วมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของระบบเศรษฐกิจและสังคมของไทย

คุณสมบัตินักศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน (Requirement)

  1. นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปีที่ 3 และ/หรือ ปีที่ 4 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 6 เดือน
  2. เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
  3. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 24 ปี
  4. เป็นผู้มีความสนใจในงานความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

     นิสิต-นักศึกษาสามารถยื่นใบสมัคร >>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่<< ซึ่งสามารถโดยกรอกรายละเอียดด้วยลายมือของตนเองตัวบรรจงให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้

     1. หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้ารับการฝึกงานจากสถาบันการศึกษา

     2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ตลอดหลักสูตรการศึกษาจนถึงปัจจุบัน

     3. รูปถ่ายในชุดนิสิต - นักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป)

ทั้งนี้ สามารถยื่นใบสมัครเข้าฝึกงานได้ทาง >>ออนไลน์<< หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองจดหมายส่งมาที่

บริษัท เอ็กซ์เพิร์ท แอสเปค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
480 ชั้น 5 ซอยรัชดาภิเษก 28 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310

อีเมล : info@eai.co.th